Lepidlo Aquasure 2x malé tuby

Kód: 7759
287 Kč –20 %
Lepidlo Aquasure 2x malé tuby
287 Kč –20 % 230 Kč
Skladem (2 ks)

Je lepidlo na bázi polyuretanu pro opravu neoprénu a středně těžkých zátěrovaných tkanin (Cordura a pod.) Ze skupiny AQUASURE má střední viskozitu, vytváří asi 1 mm tlustou vrstvu a zpolymerovaná vrstvička PU pryže je samonosná, pružná a ohebná. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Je lepidlo na bázi polyuretanu pro opravu neoprénu a středně těžkých zátěrovaných tkanin (Cordura a pod.)

Ze skupiny AQUASURE má střední viskozitu, vytváří asi 1 mm tlustou vrstvu a zpolymerovaná vrstvička PU pryže je samonosná, pružná a ohebná. Slep je dokonale vodotěsný. Umožňuje bezzáplatové lepení a zcelování a také rekonstrukci chybějícího materiálu. Při lepení nafukovacích člunů a matrací je překryv záplatou nutný. Vhodné lepidlo pro bezzáplatové lepení poškozených samonafukovacích matrací.

Nanáší se přímo z tuby, zavadne za 2 hodiny, polymeruje do plné konstrukční pevnosti za 12-24 hodin.

Bezpečnostní upozornění:

Směs je klasifikována jako nebezpečná
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Podráždění očí, kategorie 2
Hořlavá kapalina, kategorie 3
Senzibilizace dýchacích cest, kategorie1
Dráždivost pro kůži, kategorie 2
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

HořlavinaDýchací cestyVarování

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P370+P378 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení