Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Obchodní podmínky | KWS sports CZ s.r.o.

Naše nabídka
Články
Výrobci a značky

 

 

 

Mares

 

Scubapro

 

 

 

 

Hiko Sport

 

 Magic Marine

 

 

 

 

>> Další značky

Láká tě svět pod vodou?

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KWS Sports CZ s.r.o.

Obecná ujednání

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. společnosti KWS Sports CZ s.r.o., IČ: 06753540, se sídlem Lidická tř. 1277/252, České Budějovice 7, 370 05 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 22710, vložka 27179 (dále jen „KWS“) a objednatele, a tvoří nedílnou součást příslušné smlouvy uzavírané mezi KWS a objednatelem (dále jen „Smlouva“).

1.2. Smlouva uzavřená mezi KWS a objednatelem a veškeré závazky z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „Občanský zákoník“).

1.3. Objednatelem je spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.4. V případě, že KWS uzavření Smlouvy pouze zprostředkovává, platí mezi smluvními stranami pouze ta ustanovení těchto VOP, jejichž aplikace přichází v takovém případě v úvahu. Je-li objednatelem spotřebitel, uplatní se tyto VOP pouze v rozsahu neodporujícímu ustanovením Občanského zákoníku určeným na ochranu spotřebitele.

1.5. Smlouva se považuje za uzavřenou pouze v případě písemného souhlasu obou (všech) smluvních stran s jejím obsahem. V případě, že nabídka KWS bude přijata s dodatkem nebo s odchylkou, která nemění podstatně podmínky nabídky, je Smlouva uzavřena pouze tehdy, pokud KWS vyjádří písemný souhlas s pozměněným textem nabídky. Písemná forma je v souladu s § 562 Občanského zákoníku zachována i tehdy, je-li právní jednání učiněno elektronickými prostředky (zejména faxem nebo e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu), jež umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé.

1.6. Dohodne-li se KWS a objednatel v konkrétní Smlouvě na jiných (odchylných) podmínkách než jsou uvedeny v těchto VOP, pak se tyto VOP uplatní pouze subsidiárně. Případné obchodní podmínky objednatele platí pouze v případě, že s nimi KWS při uzavření Smlouvy vyjádřila svůj výslovný písemný souhlas. V případě, že obchodní podmínky objednatele podmiňují použití těchto VOP výslovným písemným souhlasem objednatele, uplatní se kolizní ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.

1.7. Povinnost objednatele zaplatit KWS smluvní pokutu nemá vliv na jeho povinnost k náhradě škody a nijak se jí nedotýká.

1.8. Uzavřenou Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených a podepsaných KWS a objednatelem.

1.9. Jestliže jakýkoliv závazek nebo ujednání vyplývající ze Smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ujednání. Smluvní strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

1.10. Tato obecná ujednání VOP se vztahují na veškeré Smlouvy uzavřené mezi KWS a objednatelem a na závazky z nich vzniklé, nestanoví-li Smlouva nebo příslušná zvláštní část těchto VOP jinak.

Smlouvy uzavírané se spotřebiteli při nákupu v internetovém obchodě

Tato část VOP se použije na Smlouvy a na veškeré závazky z těchto Smluv vzniklé, uzavírané mezi KWS a objednatelem, jenž je spotřebitelem, při nákupu v internetovém obchodě provozovaném KWS.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

1.1. Náklady objednatele na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby dle podmínek operátora objednatele. KWS si v souvislosti s prostředky komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky; to se netýká podmínek smluvní přepravy zboží.

1.2. KWS zpravidla nepožaduje, aby objednatel zaplatil za zboží zálohu nebo jinou obdobnou platbu; v některých případech, zejména při nákupu zboží větší hodnoty si však KWS vyhrazuje právo zaplacení zálohy za zboží po objednateli požadovat, o čemž objednatele vyrozumí.

1.3. KWS neuzavírá se spotřebiteli smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění ani smlouvy uzavírané na dobu neurčitou, jejichž předmětem je opakované plnění;

1.4. Objednatelé, kteří si na stránkách internetového obchodu KWS registrací zřídí uživatelský účet, mají v rámci tohoto účtu přístup k informacím o svých uskutečněných objednávkách, nikoli však k uzavřené Smlouvě.

1.5. Vystavení zboží na internetových stránkách obchodu (www.kws-shop.cz) představuje výzvu k podání nabídek ze strany objednatele a KWS není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

1.6. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Objednatel podá nabídku na uzavření Smlouvy tak, že zašle závaznou objednávku prostřednictvím vyplněného objednávkového formuláře. Objednatel provede výběr zboží a množství zboží vložením zboží do košíku, vyplní potřebné údaje, provede výběr způsobu úhrady a dopravy zboží a odešle závaznou objednávku KWS. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení.

2.2. Podáním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

2.3. KWS neprodleně potvrdí objednateli obdržení závazné objednávky, a to odesláním potvrzujícího emailu.

2.4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kterým je objednateli doručeno přijetí jeho objednávky ze strany KWS. Přílohou tohoto přijetí je Smlouva a VOP.

2.5. V určitých případech si KWS vyhrazuje právo na neuzavření Smlouvy. Jde zejména o tyto případy:
• vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob,
• nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození,
• zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.kws-shop.cz, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „slevu“ nebo „akci“.

2.6. V případě, že Smlouvu nelze z výše uvedených důvodů uzavřít, pracovníci zákaznického centra KWS o tom objednatele obratem informují a objednávka bude po dohodě s objednatelem stornována nebo aktualizována.

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. To platí i v případě, že je objednávka učiněna distančním způsobem a plnění je následně osobně odebráno na některé z kamenných prodejen KWS.

3.2. Možnost odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Objednatel v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy musí KWS vrátit veškerá plnění, která na základě Smlouvy získal. Pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno či opotřebeno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, původní obal apod.), vzniká KWS vůči objednateli nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je KWS oprávněna jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny. Není vyloučeno, že tyto náklady mohou dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

3.3. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy je objednatel povinen KWS vrátit zakoupené zboží. Zboží je třeba zaslat na adresu KWS Sports CZ s.r.o., Lidická tř. 1277/252, 370 07 České Budějovice, nebo předat zakoupené zboží na některou z níže uvedených kamenných prodejen KWS. KWS nepřijme zboží zaslané jí na dobírku. Zboží je třeba zaslat kompletní, v původním obalu, bez známek opotřebení či poškození způsobených objednatelem. Zboží musí být zasláno včetně kompletních dokladů a dokumentace.

3.4. Náklady na vrácení zboží nese objednatel.

3.5. KWS je povinna objednateli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy jí bylo doručeno odstoupení od Smlouvy, částka se objednavateli vrací formou převodu na bankovní účet, případně jiným způsobem dle dohody stran. Nabízí-li KWS v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinna objednateli nahradit nejlevnější z nich; není však povinna vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než jí objednatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží KWS odeslal.

3.6. Objednatel je obeznámen s tím, že dle § 1837 Občanského zákoníku nelze za výše uvedených podmínek odstoupit zejména od Smlouvy:
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném objednatelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které objednatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

3.7. Odstoupení od Smlouvy může objednatel provést i elektronicky (e-mailem). K odstoupení od Smlouvy může objednatel využít vzor dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., dostupný ZDE.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH a případných poplatků, kromě nákladů na doručení zboží či jiných služeb spojených s přepravou.

4.2. Platbu je možné provést prostřednictvím dobírky. Objednané zboží se hradí v hotovosti při předání zboží.

4.3. Platbu je možné provést převodem na bankovní účet (platba předem), v tomto případě je zboží dodáno až po připsání celé kupní ceny (včetně poplatků) na bankovní účet KWS.

4.4. V případě osobního odběru zboží na vybrané kamenné prodejně bude platba provedena hotově či platební kartou při převzetí. Zboží bude možné vyzvednout přímo na provozovně vybrané prodejny na základě výzvy k vyzvednutí zaslané emailem, případně sdělené telefonicky pracovníkem prodejny. Zboží je nutné vyzvednout do 3 pracovních dnů od oznámení. Na základě osobní domluvy lze lhůtu pro vyzvednutí prodloužit.

4.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele po jeho převzetí a zaplacení celé kupní ceny.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Dodání objednaného zboží lze uskutečnit pouze na území České republiky, Slovenské republiky a Polska.

5.2. Objednané zboží bude odesláno objednateli do 3 - 7 pracovních dnů, v některých případech až 21 dnů od přijetí objednávky. V případě další dodací lhůty bude zákazník informován.

5.3. Místem doručení zboží je adresa dodání uvedená objednatelem v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa vybrané kamenné prodejny.
Kamenné prodejny KWS:
• KWS, Lidická tř. 1277/252, 370 07 České Budějovice

5.4. Zboží je zasíláno po České republice a Slovenské republice prostřednictvím externích dopravců, kterými jsou Česká pošta a Geis Parcel CZ s.r.o.

5.5. Česká republika:

  • Doprava a balné činí 139 Kč (v případě platby na dobírku), zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.
  • Doprava a balné činí 99 Kč (v případě platby předem na bankovní účet KWS), zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.
  • Doprava a balné činí 129 Kč (v případě platby na dobírku), zásilky jsou odesílány prostřednictvím Geis Parcel CZ s.r.o.
  • Doprava a balné činí 99 Kč (v případě platby předem na bankovní účet KWS), zásilky jsou odesílány prostřednictvím Geis Parcel CZ s.r.o.

5.6. Slovenská republika:
Doprava a balné činí 250 Kč (pouze platba předem na bankovní účet), zásilky jsou odesílány prostřednictvím Geis Parcel CZ s.r.o.

5.7. Objednané zboží je s ohledem na aktuální stav skladových zásob možné v rámci České republiky odebrat také formou osobního odběru na vybrané kamenné prodejně nebo na vybraném HeurekaPointu (Uloženka).

5.8. Pro urychlení doručení doporučujeme vždy uvádět adresu, na které jste během dne k zastižení.

5.9. S každou zásilkou obdrží objednatel daňový doklad.

5.10. Objednatel má právo od dopravce (Česká pošta či Geis Parcel CZ s.r.o.) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

6.1. Zboží má:
• mít ujednané, vymíněné či obvyklé vlastnosti;
• být doručeno v požadovaném množství;
• vyhovovat požadavkům právních předpisů kladeným na daný druh zboží;
• odpovídat jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost takto určena.

6.2. Pokud převzaté zboží nesplňuje výše uvedené požadavky nebo nehodí-li se k účelu, který pro jeho použití KWS uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, jedná se o vadné zboží. Za tyto vady zboží KWS odpovídá v rámci podmínek stanovených zákonem a touto částí VOP.

6.3. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví až později. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li objednatel věc, ač mu s ní KWS umožnila nakládat.

6.4. KWS odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.6. Objednatel může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

6.7. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.8. Objednatel sdělí KWS, jaké právo uvedené v bodě 6.6. této části VOP si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu KWS; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6.9. Neodstraní-li KWS vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si objednatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy.

6.10. U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má objednatel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.11. Vyskytla-li se vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může objednatel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží (dodání nové věci bez vady) nebo odstoupit od Smlouvy.

6.12. KWS Sports CZ s.r.o. neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6.13. KWS Sports CZ s.r.o. není povinen nároku objednatele vyhovět, pokud prokáže, že ten před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.14. Reklamované zboží je třeba zaslat na adresu KWS Sports CZ s.r.o., Lidická tř. 1277/252, 370 07 České Budějovice nebo předat na některou z kamenných prodejen KWS. K reklamovanému zboží je nutné přiložit dokumenty, které objednatel se zbožím obdržel (daňový doklad, záruční list atd.). Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na zboží, případně vadu jinak zřetelně a srozumitelně vytknout.

6.15. Objednatel je povinen předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. KWS je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny.

6.16. KWS se zavazuje informovat objednatele o přijetí a rozhodnutí o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Na odstranění vady má 30 dní. KWS nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, a za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto typu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

7. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Odesláním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.kws-shop.cz objednatel dává KWS souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o objednateli a o jeho nákupech. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno níže.

7.2. Údaje o objednateli jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. KWS veškeré údaje získané od objednatele užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci a společnost Heureka Shopping s.r.o..

Externím dopravcům jsou údaje objednatele předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Společnosti Heureka Shopping s.r.o. jsou předávány e-mailové adresy objednatelů za účelem získání hodnocení kvality služeb KWS v rámci portálu HEUREKA.cz prostřednictvím dotazníku pro objednatele.

7.3. Objednatel může KWS kdykoli sdělit, že chce odvolat svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů společností Heureka Shopping s.r.o.

Objednatel může KWS kdykoli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení. Toto sdělení je možné učinit v jakékoliv podobě a bez vzniku jakýkoliv nákladů.

 

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. Případné spory mezi KWS a objednatelem řeší obecné soudy České republiky.

8.2. Objednatel má právo obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a v souvislosti s ochranou osobních údajů též Úřad pro ochranu osobních údajů. 

8.3.  Objednatel, který je spotřebitelem, má bez ohledu na výše uvedené podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“) právo na mimosoudní řešení sporu ze Smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/. Ustanovení tohoto čl. 8.3. se použijí na vztahy mezi KWS a spotřebitelem bez ohledu na to, zda k uzavření Smlouvy mezi KWS a spotřebitelem došlo při nákupu v internetovém obchodě provozovaném KWS či k uzavření Smlouvy došlo jiným způsobem.

 

Smlouvy o dodávkách zboží a služeb uzavírané s podnikateli

Tato část VOP se použije na smlouvy týkající se dodávek zboží či služeb, uzavírané jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě mezi KWS a objednatelem, jenž je podnikatelem, a na veškeré závazky z těchto smluv vzniklé.

1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.1. Dodávky KWS se řídí dodacími podmínkami Incoterms 2010. Cenou se rozumí cena nezahrnující přepravu ze závodu výrobce a nezahrnující náklady na balné (doložka EXW dle Incoterms 2010). Doložka EXW Incoterms 2010 se uplatní jak v mezinárodním smluvním vztahu, tak i pro dodání zboží na území České republiky, tedy i v případě, kdy je Smlouva uzavírána pouze mezi subjekty se sídlem či bydlištěm v České republice.

1.2. Cena vychází z doporučených cen výrobce přepočtených směnným kurzem, jehož výše je určena konkrétní smlouvou, na české koruny (CZK). Kupní cena však může být dohodnuta i v jiné měně než v českých korunách. K ceně je třeba připočíst DPH a případně clo, obojí ve výši dle platných daňových a celních právních předpisů.

1.3. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je cena splatná do 14 dnů ode dne dodání. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za plnění dle Smlouvy je objednatel povinen uhradit KWS smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Takto stanovená smluvní pokuta za porušení povinností objednatele se nedotýká případného nároku KWS na náhradu škody nebo úroků z prodlení.

1.4. Platby se hradí způsobem určeným KWS, přednostně převodem na předem určený účet KWS.

1.5. V případě, že si objednatel sjedná dodávku zboží na dobírku a zboží neodebere od přepravce, budou mu doúčtovány všechny vícenáklady spojené se zpětnou dopravou zboží. Dále mu bude účtováno skladné u KWS, a to nejméně ve výši 0,25 % z ceny zboží za každý den uskladnění. Zboží bude po vrácení opět zasláno objednateli. Při opětném nepřevzetí bude zboží uskladněno a vydáno až po zaplacení plné ceny zboží včetně skladného. Platba za zboží bude uhrazena na základě výzvy k úhradě a daňový doklad jako potvrzení přijetí platby bude vydán až po úhradě celé kupní ceny.

1.6. Při nedodržení splatnosti výzvy k úhradě vystaví KWS dnem, kdy je možná fyzická dodávka zboží, zálohovou fakturu na celou kupní cenu. Zboží bude vydáno objednateli až po úhradě této zálohové faktury, přičemž splnění dodávky ze strany KWS je zajištěno vystavením této zálohové faktury na celou kupní cenu. Při nedodržení splatnosti této zálohové faktury jsou sankce stejné jako v bodě 1.3. této části VOP a navíc bude účtováno skladné, a to nejméně ve výši 0,25 % z ceny zboží za každý den po uplynutí splatnosti této zálohové faktury. V případě prodlení s úhradou zálohy je KWS dále oprávněna prodat zboží jinému zájemci. Zboží bude znovu objednáno a dodáno původnímu objednateli nejdříve po uhrazení zálohové faktury. V takovém případě se nejedná o prodlení dodávky na straně dodavatele.

1.7. Objednatel a KWS se dohodli, že v rámci jejich smluvních vztahů jsou vůči KWS započitatelné pouze nesporné pohledávky nebo pohledávky, které byly objednateli přiznány pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím. Objednatel a KWS se dále dohodli, že v rámci jejich smluvních vztahů jsou vůči objednateli započitatelné veškeré splatné i nesplatné pohledávky, a to bez ohledu na jejich případné promlčení.

2. DODACÍ LHŮTY

2.1. Předpokladem dodržení dodacích lhůt je včasné obdržení veškerých potřebných povolení a podkladů od objednatele, dodržení sjednaných platebních podmínek a jiných závazků ze strany objednatele. Nebudou-li tyto předpoklady včas a řádně splněny, prodlouží se úměrně dodací lhůty. To neplatí v případě, že za prodlení nese výlučně odpovědnost KWS.

2.2. Závazné potvrzení o termínu dodávky zboží lze zaslat až po závazné objednávce KWS u zahraničního dodavatele a po jeho potvrzení termínu dodávky.

2.3. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je zboží ze strany KWS dodáno jeho předáním prvnímu přepravci za účelem jeho přepravy pro objednatele. Pokud povaha dodávky vyžaduje její instalaci a uvedení do provozu ze strany KWS, je splnění dodávky zajištěno podpisem předávacího protokolu ze strany objednatele.

2.4. Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změně výrobního programu bez možnosti dodání původního typu zboží nebo k takové inovaci, která mění požadované parametry, funkční vlastnosti nebo kupní cenu zboží podle Smlouvy či k prodloužení dodací lhůty proti výše uvedeným termínům, je KWS povinna do 15-ti dnů poté, co se o takové změně dozví, oznámit tuto změnu objednateli. Objednatel může v tomto případě od Smlouvy bez náhrady odstoupit nebo požadovat změnu zboží dle aktuální nabídky.

2.5. V případě nedodržení dodacích lhůt ze strany KWS může objednatel požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše 5 % z ceny zboží. To neplatí, bylo-li prodlení způsobeno zásahem vyšší moci nebo z důvodů stojících mimo sféru vlivu KWS, např. živelnou katastrofou, výlukou energií, stávkou, nepokoji nebo podobnou událostí. V takovém případě se dodací lhůty úměrně prodlužují. Objednatel není oprávněn domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

2.6. V případě, že zásah vyšší moci nebo důvod stojící mimo sféru vlivu KWS znemožňuje částečné nebo celkové splnění uzavřené Smlouvy, je KWS zproštěna svých závazků z této Smlouvy a není odpovědná za žádné škody ani jiné újmy tím způsobené. Přitom není rozhodné, zda taková příčina existovala v době uzavření Smlouvy nebo nastala později, bez ohledu na to, zda mohla být při podpisu Smlouvy některou ze smluvních stran v rozumné míře předvídána.

2.7. Dílčí dodávky jsou přípustné, jejich uskutečnění však podléhá souhlasu KWS.

2.8. Pokud je objednatel v prodlení s placením déle než 15 dnů po splatnosti, může KWS každou i dílčí dodávku nabídnout jinému zákazníkovi a/nebo odmítnout další plnění. Zboží bude znovu objednáno a objednateli dodáno ve lhůtách podle příslušné části těchto VOP bez nároku na poskytnutí slevy nebo náhrady škody za pozdní dodávku.

3. VÝHRADA VLASTNICTVÍ A PŘECHOD RIZIK

3.1. Zboží zůstává i po nabytí účinnosti Smlouvy a předání zboží objednateli ve vlastnictví KWS. Vlastnické právo k předmětu Smlouvy přechází na objednatele nejdříve okamžikem úplného uhrazení jeho ceny a splnění veškerých nároků, které uplatňuje KWS vůči objednateli na základě vzájemných smluvních vztahů (výhrada vlastnictví).

3.2. Po dobu trvání výhrady vlastnictví není objednatel oprávněn dát zboží s výhradou vlastnictví do zástavy nebo se zbožím jakkoli disponovat ve vztahu ke třetím osobám (další prodej apod.). Při zadržení zboží, jeho zabavení nebo jiném disponování či zásahu třetích osob je objednatel povinen neprodleně vyrozumět KWS.

3.3. Při porušení povinností ze strany objednatele, zvláště pak při prodlení s úhradou jeho peněžitých závazků, je KWS oprávněna vyžadovat vydání zboží s výhradou vlastnictví nazpět, a to i bez nutnosti odstoupení od Smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen předmětné zboží KWS na základě její výzvy na své vlastní náklady ihned vydat, a to doručením přímo do provozovny KWS nebo odevzdáním přepravci nebo jiné osobě pověřené KWS k doručení do provozovny KWS. V opačném případě se má za to, že objednatel dává svolení k tomu, aby KWS sama předmětné zboží na náklady objednatele odebrala z místa, kde objednatel zboží umístil.

3.4. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele předáním zboží prvnímu dopravci, aniž by muselo jít o prvního dopravce pro přepravu zboží do místa určení dle ustanovení § 2123 Občanského zákoníku.

3.5. U dodávek bez dovozu objednateli přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele v okamžiku, kdy byla dodávka přistavena k přepravě nebo převzata objednatelem nebo osobou (případně třetí stranou) jím pověřenou.

4. INSTALACE A MONTÁŽ

4.1. Pokud není Smlouvou stanoveno jinak, objednatel je povinen včas zajistit stavební a technickou připravenost a součinnost pro dodání a zprovoznění zboží včetně likvidace použitých obalů a odpadů vzniklých v rámci instalace.

4.2. Zpozdí-li se instalace, montáž nebo uvedení do provozu v důsledku okolností, za něž nenese odpovědnost KWS, nese objednatel v odpovídajícím rozsahu náklady KWS vzniklé v souvislosti s čekáním či potřebnými dodatečnými cestami KWS nebo montážního personálu.

4.3. Požaduje-li KWS po dokončení instalace, montáže nebo uvedení do provozu protokolární předání zboží, je objednatel povinen převzít a podepsat protokol o předání zboží neprodleně, nejdéle však do jednoho týdne. Pokud se tak nestane, považuje se dodávka po uplynutí stanovené lhůty za protokolárně předanou, a to bez jakýchkoliv vad. Dodávka se považuje rovněž za protokolárně a bez vad předanou v případě, že předmět dodávky začal být (eventuálně po ukončení smluvně sjednané testovací fáze) objednatelem užíván.

4.4. Pokud KWS provádí instalaci dodávaného zboží, není objednatel oprávněn rozbalovat dodávku bez přítomnosti osoby oprávněné KWS. Objednatel je pouze povinen zkontrolovat neporušenost přepravních obalů.

5. ZÁRUKY A REKLAMACE

5.1. Na zboží je poskytována záruka v délce trvání uvedené ve Smlouvě.

5.2. Záruka se nevztahuje na vady dodávek způsobené neodborným či neoprávněným zásahem objednatele nebo třetích osob, a vady, u kterých nebylo prokázáno, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, ani na vady vzniklé přirozeným opotřebením, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků a podmínek, chemickými a elektrolytickými vlivy, atmosférickými poruchami, nesprávným skladováním, stavebními a montážními pracemi jiných osob než KWS a osob pověřenými KWS, a všemi dalšími příčinami bez zavinění KWS. Záruka se nevztahuje na žádné materiály dodané objednatelem a na konstrukční řešení použitá objednatelem a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost dodávek. Za výrobky (zboží) třetích osob dodané KWS odpovídá KWS pouze v rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob. Nárok na reklamaci vad nevzniká při nevýznamných odchylkách od sjednaných vlastností či zanedbatelném omezení upotřebitelnosti. Záruka se u zboží vyžadujícího odbornou instalaci vztahuje pouze na zboží instalované KWS, osobami pověřenými KWS, případně osobami odborně způsobilými a předem schválenými KWS.

5.3. Případnou reklamaci z důvodu neúplnosti zboží je nutné uplatnit nejpozději do tří dnů po doručení zboží objednateli. Reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě je nutno uplatnit ihned při převzetí zboží u přepravce a informovat písemně KWS, včetně pořízení příslušné fotodokumentace. Reklamaci z důvodu zjevné vady zboží je objednatel povinen uplatnit nejpozději do tří dnů po doručení zboží objednateli, v případě skrytých vad nejpozději do tří dnů od jejich odhalení. Pozdější reklamace nebudou uznány.

5.4. Reklamaci je nutné uplatnit písemně. Za písemné uplatnění reklamace je považován e-mail, fax nebo doporučený dopis doručený v příslušné lhůtě pro uplatnění reklamace KWS. Ostatní formy vytknutí vady nemají účinky reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést přesný popis vady.

5.5. KWS je oprávněna se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, a objednatel je povinen mu to umožnit. Bude-li reklamace shledána jako neoprávněná, je objednatel povinen uhradit KWS veškeré náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním reklamace, včetně cestovních nákladů.

5.6. Objednatel poskytne KWS vždy nejprve příležitost k dodatečnému plnění nebo k odstranění vady v přiměřené lhůtě.

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

6.1. KWS náleží neomezené vlastnické právo a neomezená práva z duševního vlastnictví k cenovým kalkulacím, výkresům a jiným podkladům, zpracovaným v souvislosti s plněním dodávek (dále jen „podklady“). Podklady nesmí být bez souhlasu KWS zpřístupněny objednatelem třetím osobám. Bude-li toto ustanovení objednatelem porušeno, má KWS právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50 % hodnoty sjednávané zakázky. V případě, že objednatel a KWS neuzavřou smlouvu o dodávce zboží, objednatel je povinen veškeré předané podklady považovat nadále za důvěrné. V případě jejich použití objednatelem ke své podnikatelské činnosti nebo pro své soukromé potřeby vydá objednatel KWS bezdůvodné obohacení.

6.2. K rozhodování veškerých sporů mezi KWS a objednatelem je příslušný věcně příslušný soud v Českých Budějovicích, tj. buď Okresní, nebo Krajský soud v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích 1. 3. 2018